Pályarendszabályok

PÁLYARENDSZABÁLYOK

1. A néző a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha:
a) Érvényes belépőjeggyel, bérlettel vagy más belépésre jogosító igazolással rendelkezik.
b) Nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy bódító hatású szer befolyása alatt.
c) Nem tart magánál szeszes italt, kábítószert, valamint olyan tárgyat, amely a sportrendezvény megtartását, továbbá mások személyi- és vagyonbiztonságát veszélyezteti, amelynek birtoklását jogszabály, illetve sportrendezvényre való bevitelét a szervező megtiltotta.
d) Nem tart magánál mások iránti gyűlöletre uszító feliratot, zászlót vagy jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet.
e) Nem áll eltiltás, valamint kitiltás hatálya alatt.
f) A ruházat- és csomag átvizsgálásához hozzájárul.
g) Tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt, a jogszabályban meghatározott helyeken, róla kép- és hangfelvétel készíthető.
h) Tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt a rendezők a pályarendszabályokban foglaltak betartását folyamatosan ellenőrzik.

2. A sportrendezményen résztvevő ruházatának és csomagjának átvizsgálásra, személyazonosságának megállapítására, a rendezvényről való eltávolítására, visszatartására a biztosítását végző rendőr és a rendező szerv alkalmazottja jogosult.

3. A résztvevő kizárólag a belépőjegyen, bérleten, meghívón megjelölt kapun keresztül léphet be a sportlétesítmény területére, a kijelölt útvonalon közelítheti meg a szektorát és a belépőjegyen /bérleten/ meghívón feltüntetett ülőhelyet foglalhatja el. A sportlétesítményt – amennyiben arról a szervező és a rendező vagy a rendőrség másképpen nem rendelkezik – csak a belépési ponton hagyhatja el.

4. Aki a nézőktől vagy a nézők meghatározott csoportjától elzárt területre lép vagy e területre bármit bedob, bűncselekményt követ el. A jogsértést elkövető személyt a rendezők visszatartják és a rendőrhatóságnak átadják.

5. A néző a sportrendezvényen:
a) Köteles betartani a pályarendszabályok rendszabályok rendelkezéseit, a szervező által meghatározott előírásokat, illetve a rendezők utasításait.
b) Nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvény rendjét megzavarja, meghiúsítja vagy veszélyezteti a sportrendezvényen résztvevők személyi- és vagyonbiztonságát.
c) Az arcát szándékosan nem takarhatja el, a személyazonosítását nem akadályozhatja.
d) A FIFA és UEFA által szervezett nemzetközi mérkőzéseken nem fogyaszthat a sportlétesítmény területén szeszesitalt. A magyar bajnoki / kupa mérkőzéseken az 5 % alkoholtartalmat meg nem haladó ital árusítása és fogyasztása a szervező hozzájárulásával lehetséges.
e) Köteles a dohányzással kapcsolatos rendelkezéseket betartani.
f) Rasszista vagy gyűlöletre uszító magatartást nem tanúsíthat.
g) Transzparenst, zászlót a kerítésre, a korlátra, oszlopra csak szervező  és a rendező engedélyével helyezhet el.
h) Köteles a szervezőnek, rendezőnek vagy a rendőrségnek a felhívására a sportrendezvényt elhagyni.

6. Amennyiben a pályaszabályokban leírtakat a néző nem tartja be, a sportrendezvénytől eltávolításra vagy a rendőrség kiérkezéséig visszatartásra kerül.

7. A biztonsági előírások megszegéséből eredő kárért a néző, több károkozó esetén a károkozásban résztvevő nézők egyetemlegesen felelősséggel tartoznak. A kártérítési felelősség nem érinti a néző szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét. A károkozó a sportszervezet részére minden, a károkozásból származó költséget köteles megtéríteni.

8. A sportrendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében a szervező:
a) A sportrendezvényen résztvevőt a beléptetés feltételeiről, az ellenőrzés módjáról és az eltávolítás lehetőségéről a sportlétesítményen kívül és annak területén jól látható, piktogramokkal is ellátott, aktualizált hirdetményeken tájékoztatja.
b) Gondoskodik a pályarendszabályok értelmében be nem vihető tárgyak dokumentált átvételéről, biztonságos megőrzéséről és a jogosult részére távozásakor történő visszaadásáról. Amennyiben a be nem vihető tárgyakért a tulajdonos a sportrendezvény befejezésétől számított két órán belül nem jelentkezik, a szervező vagy rendező a felelős az őrzés szerint jár el.
c) Jogosult a sportrendezvény helyszínén, a belépési pontoknál, a sportlétesítményhez tartozó közterületen és a kijelölt parkolókban – a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé tevő kamerával megfigyelni – a felvételeket rögzíteni és a jogszabály rendelkezése szerint kezelni.

9. A nézők biztonságos távozása érdekében a rendőrség a nézőket az ellenérdekű szurkolói csoportok sportlétesítményből, a rendőri biztosítás működési körzetéből, illetve a szurkolók kísérési útvonalából történő eltávozásig a sportlétesítményben visszatarthatja.

10. Ha a sportrendezvény elmaradt, illetve a nézők kizárásával, vagy a nézőszám korlátozásával került megrendezésre, a belépőjegy ellenértéke három napon belül visszatérítésre kerül. Ha a sportrendezvény megszakadt, a megismételt rendezvényre a belépőjegy érvényes.

A SPORTLÉTESÍTMÉNY TERÜLETÉRE TILOS BEVINNI:

Tiltott önkényuralmi jelképek:
Horogkereszt, SS jelvény, ötágú vörös csillag, sarló-kalapácsos jelvény, Árpádsávos zászló hungarista kereszttel.

A közbiztonságra különösen veszélyes eszközök:
1. Az olyan szúró – vagy vágóeszköz, amelynek szúróhosszúsága vagy vágóéle a 8 cm-t meghaladja, továbbá a szúróhosszúság vagy vágóél méretétől függetlenül a dobócsillag, a rugóskés és a szúró- vágóeszközt  vagy testi sérülés okozására alkalmas egyéb tárgyat kilövő készülék (különösen: íj, számszeríj, francia kés, szigonypuska, parittya, csúzli).
2. A jellegzetesen ütés céljára használható és az ütés erejét, hatását növelő eszköz (különöse: boxer, ólmosbot).
3. A lánccal vagy egyéb hajlékony anyaggal összekapcsolt botok, nehezékek.
4. Az olyan eszköz, amelyből a szem és nyálkahártyák, illetve bőrfelület ingerlésével támadásra képtelen állapotot előidéző anyag permetezhető ki (gázspray).
5. Az olyan eszköz, amely az utánzás jellege és méretarányos kivitelezése miatt megtévesztésre alkalmas módon hasonlít a lőfegyverre (lőfegyverutánzat).
6. Az olyan eszköz, amely elektromos feszültség útján védekezésre képtelen állapot előidézésére alkalmas (elektromos sokkoló).
7. Az olyan eszköz, amely a zárszerkezetek illegális kinyitására vagy feltörésére szolgál (különösen: álkulcsok, mechanikus vagy elektromos elven működő zárnyitó szerkezetek).
8. A lövedékálló és szúrásálló védőmellény, sisak és vért.

A sportrendezvény szervezője a következő eszközök bevitelét  és tevékenységeket tiltja meg: